Salgs- og leveringsbetingelser

1 Generelt

Disse betingelsene gjelder om ikke annet er skriftlig avtalt mellom Friday Networks AS, (”FN”) og kjøper (nedenfor i hovedsak benevnt ”kunde”). Betingelsene omfatter leveranse av produkter, programvare, support og annet vedlikehold til de produkter (utstyr og/eller programmer) som er avtalt.

2 Definisjoner

Levering: Det tidspunkt kunden mottar varen
Produkter: Fysisk utstyr (hardware), abonnementsbaserte tjenester fra underleverandører og programvare.
Tjenester: De tjenester, kompetanse og kunnskap Kunden etter Avtalen skal motta fra Leverandøren.
Leveranse/Implementering. Det tidspunkt Kunden mottar leveranse av varer eller ferdigstiller implementering med skriftlig melding til Kunden.

3 Betalingsbetingelser og levering

Kostnader ved kjøp av fysisk utstyr faktureres ved leveranse av varer.
Løpende tjenester iht. denne Avtalen faktureres forskuddsvis fra avtalt startdato per måned dersom annet ikke er avtalt.
For andre ytelser der det ikke er avtalt en fast pris belastes dette etter medgått tid og materiell i tråd med Leverandørens gjeldende timesatser og tillegg.
Samtlige angitte priser er inklusiv emballasje og toll, men eksklusiv moms og andre eventuelle avgifter. I prisen inngår ikke montering, installasjon, konfigurasjon, support eller andre ytelser for å sette produktet i operativ stand.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, betaler Kunden frakt til leveringsstedet samt ekspedisjonsgebyr.

Administrasjonsgebyr, for ordre under minimumsgrensen NOK på 3.000,- påløper det et administrasjonsgebyr på NOK 100,-.

Faktura forfaller netto per 15 dager.

Dersom det etter inngått avtale blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, blir dette å belaste/godskrive Kunden. Alle priser er oppgitt eksklusive skatter og offentlige avgifter.

Ved for sen betaling har Leverandøren krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.

Friday Networks har salgspant i leveransen inntil full betaling er skjedd.

Friday Networks er ikke bundet av priser som Kunden visste eller burde forstå var uriktige som følge av feilskrift e.l.

Ved mottak av varer plikter Kunden å undersøke emballasjen som varene er innpakket i for skader, før transportøren forlater leveringsstedet. Dersom Kunden oppdager skade på emballasjen, skal dette anmerkes på fraktbrev eller tilsvarende og rapporteres til Friday Networks så snart som mulig.

Utstyrsrelatert service/vedlikehold som er fakturert ved Levering, og som er underlagt utstyrsprodusentens automatiske fornyelse, vil bli automatisk fornyet og fakturert for gjentatte 12 måneders perioder med mindre en av partene skriftlig sier opp service/vedlikehold minimum 3 måneder før utløp av gjeldende periode. Leverandøren tar automatisk utstyret inn på eksisterende vedlikeholdsavtale, eller oppretter ny avtale. Alternative servicenivå tilbys på forespørsel.

4 Endringer etter avtaleinngåelse

Dersom tjenester og produkter som er omfattet av avtalen ikke lenger støttes av produsentens vedlikeholdsprogram eller produsenten har terminert produksjon av deler etc., kan Leverandøren forlange produktet fjernet fra avtalen og skal ikke være økonomisk ansvarlig for eventuelle nødvendige investeringer hos Kunden for å opprettholde tilsvarende funksjonalitet.

5 Kundens plikter

Kunden oppnevner minst 2 kontaktpersoner som kan rekvirere assistanse. Kunden innestår for at personalet innehar slik kompetanse som er nødvendig for å benytte utstyr og programvare.
Kunden skal bistå Leverandøren med å søke sikkerhetsklarering for Leverandørens personale dersom dette er nødvendig for ytelser i henhold til Avtalen.  Hvis utstyr og/eller programmer som omfattes av Leverandørens ytelser etter Avtalen er levert av andre enn Leverandøren, skal Kunden skriftlig orientere Leverandøren om garantier og reklamasjonsrettigheter for slikt utstyr og/eller slike programmer. Det er Kundens ansvar å påse at gjeldende produktspesifikasjoner for utstyr og programmer etterfølges, og at det utelukkende benyttes deler, forbruksmateriell eller rekvisita som er innkjøpt fra Leverandøren eller annen autorisert leverandør. Kunden er ansvarlig for at originalprogrammer som er installert alltid forefinnes tilgjengelige for Leverandørens tekniske personell. Dette inkluderer installasjonsnøkler og/eller andre identifikasjoner så som serienummer etc. som er nødvendige for å reinstallere programmer.

Kunden sørger for at nødvendige rettigheter til utstyr og programmer foreligger. Kunden har også ansvar for å skaffe alle nødvendige godkjennelser fra eier dersom Kunden ikke selv er eier av hele produktene.

Kunden har ikke anledning til å foreta reparasjon eller justeringer i utstyr eller korreksjoner i programmer utover det som er godkjent av Leverandøren. Kunden bærer risikoen for utstyrets tilfeldige undergang eller beskadigelse fra Levering.

6 Garanti og reklamasjon

Garanti er i henhold til Produsentens gjeldende garantivilkår. Garantiperioden starter ved Levering.
For standard utstyr og programvare fra underleverandør kan Kunden, med mindre annet er avtalt særskilt, ikke gjøre gjeldende mer omfattende rettigheter enn Leverandøren har i sin avtale med
underleverandøren eller som følger av underleverandørens alminnelige kundeavtaler. Slike vilkår er tilgjengelig for Kunden ved henvendelse til Leverandøren. Som standard utstyr eller programvare regnes utstyr eller programvare som leveres etter underleverandørens spesifikasjoner uten tilpasninger.

Leverandørens garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Leverandøren er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av Produsenten. Leverandøren er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Leverandøren. For programvare gjelder de vilkår fra den enkelte programvareleverandør som fremgår i det enkelte programeksemplar, se pkt 7. Leverandørens ansvar i den forbindelse omfatter kun feil på media som programvaren er levert på.

Kunden er forpliktet til å undersøke varen straks ved mottagelsen uansett hvordan varen er innpakket. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig og være Friday Networks i hende innen 5 dager fra Kundens mottagelse av varen.

Såfremt varen er beheftet med en mangel som ikke kunne konstateres ved foreskrevne undersøkelsen, er Kunden forpliktet til å reklamere innen 5 dager fra mangelen ble eller burde vært oppdaget.
Har Kunden ikke innen 3 måneder etter levering meddelt Friday Networks at han vil påberope seg en skjult mangel, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende overfor Friday Networks, med mindre Friday Networks skriftlig har påtatt seg å innestå for varen i lengre tid eller har handlet svikaktig.

7 Returnering

Kunde har ikke returrett. Friday Networks tar kun varer i retur etter forutgående skriftlig avtale, og såfremt følgende betingelser er overholdt; Retursendinger skal være uskadet i ubrutt originalemballasje med angivelse av originalfakturaens nummer og dato samt autorisasjonsnummer for retursending (RMAnr.).

Friday Networks forbeholder seg rett til ved kreditering å gjøre fradrag av et returneringsgebyr på 15 % av fakturaverdien, minimum NOK 400,-.

Eventuelt nytt produkt må bestilles på vanlig måte.

 

8 Mislighold

Dersom Leverandøren ikke overholder sine forpliktelser iht. Avtalen og dette ikke skyldes forhold på Kundens side eller andre forhold som ligger utenfor Leverandørens kontroll foreligger det mislighold av Avtalen.
Ved mislighold kan begge parter kreve erstatning iht. norsk lov for dokumentert økonomisk tap som er forårsaket av den annen part med følgende begrensninger:
a) Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, skade på andre gjenstander eller immaterielle verdier og krav fra tredjepart.
b) Samlet erstatning og refusjon kan i løpet av et år ikke overstige det samlede vederlag (ekskl. mva) etter Avtalen for det aktuelle året.

Begrensningene i pkt. a) gjelder ikke dersom parten har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Den part som vil påberope seg mislighold eller erstatning må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende part fikk kjennskap til misligholdet.Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan den annen part etter å ha gitt parten rimelig frist til å bringe forholdet i orden heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved heving skal Kunden betale for utførte ytelser frem til hevingstidspunktet.

9 Taushetsplikt

Partene skal ikke la uvedkommende få adgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger, samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

10 Personvern (GDPR)

Generelt.
Kunden og Friday Networks skal begge følge kravene i den gjeldende personvernlovgivningen. Ord og uttrykk som benyttes i dette dokumentet, skal ha samme betydning som i General Data Protection Regulation,GDPR ( EUs personvernforordning) eller i gjeldende personvernlovgivning. I tillegg til dette dokumentet gjelder Friday Networks personvernerklæring
Friday Networks og Kunden kan utveksle personopplysninger som nødvendig av hensyn til administrasjon og oppfølging av avtaleforholdet. For slik behandling av personopplysninger er hver av partene selv behandlingsansvarlig for sin egen behandling, og hver av partene er ansvarlig for overholdelse av de til enhver tid gjeldende personvernregler.

Kunden er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som Kunden gjør ved bruk av utstyr og programvare, herunder skytjenester, som er levert av Friday Networks. Friday Networks er ikke ansvarlig for brudd på personopplysningssikkerheten som skyldes Kundens bruk av utstyr, programvare eller skytjenester.

Dersom Friday Networks skal behandle personopplysninger på vegne Kunden, skal det inngås databehandleravtale mellom Friday Networks og Kunden, i samsvar med gjeldende personvernregelverk.

11 Force Majeure

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med en (1) mnd. varsel dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

12 Overdragelse

Rettigheter og forpliktelser etter denne Avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten den annens parts skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Avtalen kan dog overdras til et annet selskap i samme konsern. Leverandøren kan fritt benytte factoring og annen overdragelse av fordringer.

13 Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av Avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Oslo tingrett er avtalt verneting.